HIFF 2016 Programming Underway & Photo Competition Launch

Posted on

Tha sinn toilichte innse gum bi am program ri fhaicinn 9mh Lunasdal. Ach cumaibh air suil air duileag facebook page.

'S e eileanan agus an arraineachd, cuspair na bliadhna agus bidh fiolmaichean bho air feadh an t-saoghail rim faicinn aig HIFF. Fiolmaichean a bhuannaich duais airson aithris mu na tha toirt ionnsaigh air an arraineachd san latha an diugh. Bidh na fiolmaicheasn rim faicinn san Lanntair an Steornabhagh,taigh deilbh pop up an suid s a seo agus, ann an talaichean air an tuath air feadh na h-Eileanan an Iar.

Bidh fiolmaichean air leth ann agus tachartasan sonraichte eile: cothrom a dhol gu muir an geola, ceuman cois agus cothrom eisteachd ruthesan a tha min eolach air cruthachadh fiolmaichean.

Thuirt Stuiriche na Feis Muriel Anna NicLeoid - 'our team of programmers have been able to find some very high quality films from across the world which connect with small island cultures and the environmental issues that are having an impact on our lives on the islands today.'

Chaidh an fharpais deilbh bhliadhnail a chur air chois bho chionn ghoirid gus bidh duil againn ri deilbh snasail a cuimiseachadh air 'An fhairge mu na h-Eileanan an Iar' 

website by plexus media