Dè tha dol

 

What's On

 

Western Isles Rural Venues Theatre Season 2015


 


 

Cultured Mongrel Buidheann Dannsa

Spòrsnis, Leòdhas Diciadain 10mh den Òg Mhìos-7.30f

Talla Chairinis, Uibhist a Tuath Dihaoine 12mh Òg Mhios -7.30f

Talla Bhàgh a’ Chaisteil Disathuirne 13mh Og Mhios -7.30f


‘Status Anxiety’ and ‘Thinking in the First Person’


Dà thachartas dannsa le gluasad hip hop, guthan agus deilbh

Status Anxiety

A bheil sinn air ar cùl a chur ri ceanglaichean dlùth ri daoine eile agus cothrom againn ceanglaichean a dhèanamh ri iomadach duine, san latha an-diugh? Eadar a neachd a bhios a' bòsdadh an-còmhnaidh, ag innse gach nì gu mionaideach agus ag àbhachas, cò sinn air cùl a’ chomputair?

Bidh dannsa hip hop a' dealbh stòras càinnt, facail agus deilbh beò. Cuiridh Status Anxiety ceithrear charactaran air ar beulaibh,’s iad a' dèiligeadh ri nithean iomadh-fhillte air loidhne agus chìthear a’ bhuaidh a tha aig an sin, air an conaltradh a nì iad

 


 

Thinking In The First Person

Thèid an tèatar hip hop seo a thoirt gu buil an 2015.Tha na meadhanan sòisealta a' toirt buaidh air fèin-aithne, ri linn mar a dh’ fheumar a bhith gad chur fhèin air loidhne cho tric. Chithear dol a-mach aon duine ’s iad an sàs anns na deòmhain a tha a' togail cinn ’s iad a' beachdachadh air an ìomhaigh fhèin. Cuideachd am beachd a th’aig daoine eile air an ìomhaigh aca agus am beachd air an ìomhaigh a tha aig daoine eile mun deidhinn.


 

Gluasad agus stiùireadh le Emma Jayne Park

Freagarrach airson gach aois

 

Tickets: £8, £5(conc.)

Ticket Offer: Group of Four £20

Box Office: 01851700475

  

Spòrsnis, Leòdhas Diciadain 10mh den Òg Mhìos-7.30f

Talla Chairinis, Uibhist a Tuath Dihaoine 12mh Òg Mhios -7.30f

Talla Bhàgh a’ Chaisteil Disathuirne 13mh Og Mhios -7.30f

 

 


 

Parrabbola presents Half a Cod a Day


Dimàirt 7mh Iuchair Talla Coimhearsnachd Bheàrnraigh aig 7.30f Tiocaidean
01851 612411

Diciadain 8mh Iuchair Talla Chairinis aig 7.30f

Diardaoin 9mh Iuchair Talla Bhàgh a’ Chaisteil aig 7.30f

 

‘S e an sgrìobhaiche Brian Abbott a rannsaich agus a stèidhiche an dealbh-cluich ann an Hastings. Tha e a' toirt ar aire gu seasmhachd gnìomhacas an iasgaich, mar a tha cò dhùnaidhean an riaghaltais agus poileasaidh dùthchannan na cruinn, a' toirt buaidh air iasgairean a tha ag obair leotha fhèin agus na trabhlairean mòra. Na riaghailtean tuinnte a tha a cuingealachadh dhaoine mar lìon-iasgach.Thèid sgeulachd na Roinn Eòrpa innse le àbhachas, luinneagan a chaidh a sgrìobhadh a dh’aona mhàin, agus fiosrachadh mu bheatha aon neach. Thèid bruidhinn gu neo-fhoirmeil an dèidh làimh.

Freagarrach dha gach aois.  
 

Tiocaidean airson gach tachartas:

Tiocaidean : £8. £5 lasachadh

Ceithrear £22.00

01851 700475

Air loidhne: www.wegottickets.com
 

Cumaibh ar sùil air na pàipearan ionadail gun fhìos nach tèid càil atharrachadh.

 Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Arts Nan Eilean agus dè tha a' dol air cuairt air feadh nan Eilean Siar....

Tel: 01851 700475

[email protected]
 Bidh sinn air facebook: www.facebook.com/artsnaneilean
 


 

Tachartasan nas Uaine:  a' siubhair airson taisbeanadh fhaicinn?  Nach siubhail sibh còmhla ri cuideigin eile a tha a' dol an aon shlighe agad fhèin ma-thà gus airgead a shàbhalachadh - bithibh coibhneil don phlanaid agus siubhailaibh còmhla ri luchd-amharc eile.

 


 

Air maoineachadh le:
 


 


website by plexus media