S e companaidh coimhearsnachd stèidhte an Steòrnabhagh a tha an Rural Nations (Alba) CIC. Tha a’ chompanaidh air a stiùireadh le luchd ealain a cur air adhart fiolmaichean agus thèatar agus iomairtean ealain de iomadh seòrsa.  

Bidh Rural Nations CIC a chur air dòigh Fèis Fiolm Innse Gall, thèatar às na h-Eileanan agus fiolmaichean goirid an cois luchd cruthachail bho air feadh an Rìoghachd Aonaichte agus dùthchanan eile.

Am bliadhna 2021, thathas a cumaiseachadh air dràma ghoirid mu na thàinig às an Iolaire, agus am faireachdainn mu bhith beò. Bidh seo a togail air rud a thachair agus bidh barrachd fiosrachadh air an duilleag seo a dh aithghearr.

An dràsta thathas a co-obrachadh an cois a Chompanaidh Thèatar Tog-i air an dealbh cluich, Misplaced, mu daoine a tha a call an cuimhne. Chaidh an dealbh cluich da chànanach Misplaced a sgrìobhadh le Simon MacCallum, Daibhidh Walker agus Artair Donald. 

Tha leabhar mu Hebridean Suffrage san amhairc, mu boireannaich nan eilean a bha strì airson am bhòt. Bidh seo a togail air am dealbh cluich Deeds Not Words An Gnìomh a Dhearbhas an 2018.  (Tha tuilleadh mun dealbh cluich gu h-àrd)  

Tha an Companaidh a rannsachadh ealain an cruth digiteach airson thèatar agus seanchas innse ann farsaingeachd agus àrainneachd gharbh nan eilean.  

Latest News

Thanks to the Harris Community for their support of the new Harris Carnival & Arts Festival in August 2018

On behalf of Rural Nations Scotland CIC and Harris Arts & Heritage volunteers I wish to thank the communities of Tarbert, Leverburgh and wider Har Full Story...

DEEDS NOT WORDS

22/01/2018 Deeds not Words is a new Hebridean play being produced in the Isle of Lewis by Rural Nations Scotland CIC in partnership with An Lan Full Story...

website by plexus media